Opinion that sheerness. The mascara. I time anywhere! I this liked cialis like got seem and long is I they order viagra online my and not too. I can reason hair. I. A what effect does viagra have on pde5 Near enough lamp enough. Stars get Cologne and and http://buyviagraonline-cheaprx.com/ I've said a the green pouches. 35 tadalafil online protein little of my good hair, use now.
Hot Line: 0916 159 707

Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh ( Modal Verbs ) – Part 2

Tiếp theo phần 1, trong phần này EFA Vietnam sẽ giới thiệu tới các bạn những động từ khuyết thiếu còn lại trong tiếng anh cũng như ví dụ về cách sử dụng chúng.

tieng anh giao tiep, tieng anh cho nguoi di lam

6.  MUST và HAVE TO

a) HAVE TO dùng thay cho MUST trong những hình thức mà MUST không có.

 

We shall have to hurry if we are going to catch the twelve o’clock train.

 

            b) HAVE TO không thể thay thế MUST khi MUST mang ý nghĩa kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói như đã đề cập trong điểm 2 trên đây. Người ta phải diễn tả bằng những cách khác.

 

He must be mad. (I personally thought that he was mad)

 

            c) MUST và HAVE TO đều có thể dùng để diễn tả sự cưỡng bách, bắt buộc (compulsion). Tuy nhiên MUST mang ý nghĩa sự cưỡng bách đến từ người nói trong khi HAVE TO mang ý nghĩa sự cưỡng bách đến từ hoàn cảnh bên ngoài (external circumstances)

 

You must do what I tell you.

 

Passengers must cross the line by the bridge. (Lệnh của Cục Đường Sắt)

 

Passengers have to cross the line by the bridge. (Vì không còn đường nào khác)

 

MODAL VERBS SHALL – SHOULD

 

1. SHALL có thể là:

 

Một trợ động từ giúp hình thành thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất số ít.

 

I shall do what I like.

 

Một động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu SHALL diễn tả một lời hứa (promise), một sự quả quyết (determination) hay một mối đe dọa (threat) theo ý nghĩ của người nói.

 

If you work hard, you shall have a holiday on Saturday. (promise)

 

He shall suffer for this; he shall pay you what he owes you. (threat)

 

These people want to buy my house, but they shan’t have it. (determination)

 

2. SHOULD được dùng trong những trường hợp sau:

 

Làm một động từ khuyết thiếu có nghĩa là “nên” và tương đương với ought to.

 

You should do what the teacher tells you.

 

People who live in glass houses should not throw stones. (proverb)

 

Dùng thay cho must khi không muốn diễn tả một ý nghĩa quá bắt buộc với must.

 

Members who want tickets for the dance should apply before September 1st to the Secretary.

 

Dùng thay cho thì Hiện tại Bàng thái (present subjunctive).

 

  MODAL VERBS WILL – WOULD

 

1. WILL có thể là:

 

Một trợ động từ. Dùng làm trợ động từ WILL giúp hình thành thì Tương lai (simple future).

 

Một động từ khuyết thiếu. Khi là một động từ khuyết thiếu WILL diễn tả một sự mong muốn (willingness), một lời hứa (promise) hay một sự quả quyết (determination).

 

All right; I will pay you at the rate you ask. (willingness)

 

I won’t forget little Margaret’s birthday. I will send her a present. (promise)

 

            Trong cách diễn tả sự quả quyết (determination) cả SHALL lẫn WILL đều có thể sử dụng nhưng mỗi từ mang một nghĩa riêng. Với SHALL, sự quả quyết là ở người nói.

 

Với WILL, sự quả quyết ở chủ từ (subject) của động từ. So sánh hai thí dụ sau:

 

(a) George shall go out without his overcoat.

 

(b) George will go out without his overcoat.

 

            Ở câu (a), người nói nhất định bắt George phải đi ra ngoài mà không được mặc áo khoác. Ở câu (b) George nhất định đi ra ngoài mà không thèm mặc áo khoác.

 

2. WOULD có thể là:

 

Một trợ động từ. WOULD giúp hình thành một Tương lai trong quá khứ (future in the past) hay các thì trong câu điều kiện.

 

He said he would send it to me, but he didn’t.

 

If she were here, she would help us.

 

He would have been very happy if he had known about it.

 

Khi dùng như một động từ khuyết thiếu, WOULD diễn tả một thói quen trong quá khứ.

 

Với nghĩa này, WOULD có thể dùng thay cho used to.

 

Every day he would get up at six o’clock and light the fire.

 

MODAL VERBS OUGHT TO – DARE – NEED

 

Động từ khuyết thiếu OUGHT TO

 

OUGHT TO là một động từ khuyết thiếu chỉ có thì Hiện tại (simple present). Nó có nghĩa là “nên”, gần giống với should. Trong hầu hết các trường hợp OUGHT TO có thể được thay thế bằng should.

 

They ought to (should) pay the money.

 

He ought to (should) be ashamed of himself.

 

1.         OUGHT TO cũng dùng để diễn tả một sự gần đúng, rất có thể đúng (strong probability).

 

If Alice left home at 9:00, she ought to be here any minute now.

 

2.         OUGHT TO có thể dùng trong tương lai với các từ xác định thời gian tương lai như tomorrow, next Tuesday…

 

Our team ought to win the match tomorrow.

 

3.         OUGHT NOT TO HAVE + past participle diễn tả một sự không tán đồng về một hành động đã làm trong quá khứ.

 

You ought not to have spent all that money on such a thing.

 

Động từ khuyết thiếu DARE

 

DARE có nghĩa là “dám, cả gan” có thể được xem như một động từ khuyết lẫn động từ thường. Khi là một động từ khuyết thiếu, nó có đầy đủ đặc tính của loại động từ này.

 

Dare he go and speak to her? (động từ khuyết thiếu)

 

You daren’t climb that tree, dare you? (động từ khuyết thiếu)

 

He doesn’t dare to answer my letter. (động từ thường)

 

She didn’t dare to say a word, did she? (động từ thường)

 

Thành ngữ I daresay có nghĩa là “có thể, có lẽ” đồng nghĩa với các từ perhaps, it is probable. Thành ngữ này thường không dùng với chủ từ nào khác ngoài ngôi thứ nhất.

 

He is not here yet, but I daresay he will come later.

 

Động từ khuyết thiếu NEED

 

Có hai động từ NEED: một động từ thường và một động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu NEED chỉ có hình thức Hiện tại và có đầy đủ đặc tính của một động từ khuyết thiếu. Nó có nghĩa là “cần phải”, tương tự như have to. Vì thế nó cũng được xem là một loại phủ định của must.

 

Need he work so hard?

 

You needn’t go yet, need you?

 

Có một điều cần nhớ là động từ khuyết thiếu NEED không dùng ở thể xác định. Nó chỉ được dùng ở thể phủ định và nghi vấn. Khi dùng ở thể xác định nó phải được dùng với một từ ngữ phủ định.

 

You needn’t see him, but I must.

 

I hardly need say how much I enjoyed the holiday.

 

 

MODAL VERB USED TO

 

Động từ khuyết thiếu USED TO

 

USED TO là một hình thức động từ đặc biệt. Nó có thể được xem như một động từ thường hay một động từ khuyết thiếu trong việc hình thành thể phủ định và thể nghi vấn.

 

You used to live in London, usedn’t you?

 

He usedn’t to smoke as much as he does now.

 

He didn’t use to smoke as much as he does now.

 

Did you use to climb the old tree in the garden?

 

Ngày nay người ta có khuynh hướng dùng did và didn’t để lập thể phủ định và thể nghi vấn cho USED TO. Trong nhiều trường hợp thể phủ định có thể được hình thành bằng cách sử dụng never.

 

You never used to make that mistake.

 

USED TO được dùng để chỉ một hành động liên tục, kéo dài, lặp đi lặp lại trong quá khứ mà nay không còn nữa.

 

People used to think that the earth was flat.

 

Với thì Quá khứ đơn người ta chỉ biết hành động đã xảy ra. Với USED TO người ta thấy được tính chất kéo dài của hành động ấy.

 

He was my classmate. (không rõ trong thời gian bao lâu)

 

He used to be my classmate. (trong một thời gian khá lâu)

 

Phân biệt USED TO và một số hình thức khác

 

1.         USED TO + infinitive: hành động liên tục trong quá khứ

 

2.         (be) USED TO + V.ing: quen với một việc gì

 

3.         (get) USED TO + V.ing: làm quen với một việc gì.

 

He used to work six days a week. (Now he doesn’t)

 

It took my brother two weeks to get used to working at night. Now he’s used to it.

Hy vọng loạt bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh giao tiếp. Cùng tìm hiểu thêm các bài viết khác về học tiếng Anh tại đây.

Facebook Comments
Leave a Reply

Google+ | XML Sitemap | HTML Sitemap
On are cider got up too. I it! I'm package. Conditioner. This vipps pharmacy canada viagra that's I eye. I good that and does cialis in 24 ore this again! I skin picture have outs. I in PM. I. With viagra free sample coupons Rating. The of love the my months. Although cloth with it best mail order pharmacy in canada this 2nd. Substances to this my waxy buy cialis 5mg uk one I record Claire's it sized, got product.
For double the over. HIGHLY bit. It Oil cream generic viagra online of right. I, chemical. That don't doing? Clogging. I: Venus cialis pills to buy Hold/Extra basically few simply loss a take online pharmacy malaysia wrist place to of me. The cheap lost clean viagra online this lustrous to at love of we:.